Netwerk Teaching Games

Het Netwerk Teaching Games (NTG) vormt een platform waarin professionals die zich bezighouden met het leren en onderwijzen van spelsporten, kennis en expertise blijvend kunnen delen, genereren en bediscussiëren. Het NTG tracht een verbindende schakel te vormen tussen theoretische opvattingen over leren spelen en de praktijk (de didactiek) van spelsporten. Hierbij wordt aansluiting en verantwoording gezocht bij actuele opvattingen over (sociaal) constructivistisch leren, motivatie en motorisch leren.

Over het onderzoek

In de afgelopen jaren heeft het NTG middels diverse workshops en masterclasses meer bekendheid gegeven aan de speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten (‘Game Based Approach’ en ‘Game Centered Approach’). Een concept waar internationaal al decennialang veel onderzoek naar wordt gedaan en middels wetenschappelijke artikelen en boeken veel over is gepubliceerd. Ook in de Nederlandstalige literatuur zijn diverse publicaties verschenen. Onder andere: ‘Speel je vrij’ (Leysen & Dehandschutter, 2008), ‘Sportspelen’ (Koekoek, Dokman & Walinga, 2011), ‘Spelinzicht’ (Weeldenburg, Zondag & De Kok, 2017) en ‘Ontdekkend leren voetballen’ (Walinga, Koekoek, Luchtenberg & Rosink, 2017).

Vanuit de sportbonden worden in toenemende mate allerlei mooie initiatieven ondernomen om de ‘volwassen’ sporten en spelregels zodanig aan te passen dat ze voor kinderen haalbaar, uitdagend, speelbaar, plezierig en daarmee leerrijk zijn. Het belang van spelend leren spelen en het ontwikkelen van tactische vaardigheden in combinatie met technische vaardigheden wordt gelukkig in toenemende mate onderschreven in de sport.

Ook in het bewegingsonderwijs zien we steeds meer vakcollega’s die de uitgangspunten van de speler- en spelgecentreerde concepten op inspirerende wijze weten te vertalen naar mooie (spel)onderwijsprogramma’s. Onderwijsprogramma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van spelvaardigheden die de leerling (beter) in staat stelt succesvol en met plezier deel te nemen aan verschillende spelsportactiviteiten.

Over het thema ‘Motiverend leerklimaat’

Het beleven van plezier blijkt een van de belangrijkste ingrediënten te zijn voor optimale groei en ontwikkeling van kinderen. Het beleven van plezier is echter niet vanzelfsprekend en kun je als leraar LO of trainer/coach zeker ook niet afdwingen. Je kunt enkel direct invloed uitoefenen op de omstandigheden, het leerklimaat waarin het leerproces van kinderen zich afspeelt.

Door een leerklimaat te realiseren waarin tegemoet wordt gekomen aan de motivationele behoeften van kinderen, kan positief invloed worden uitgeoefend op de motivatie, beleving en het welbevinden van, en daarmee op de groei en ontwikkeling van kinderen. Zo is het onder andere van groot belang dat kinderen het gevoel hebben succesvol te kunnen zijn in de dingen die jij als leraar LO of trainer/coach van ze vraagt of verlangt. Is het belangrijk dat je kinderen voldoende duidelijkheid en structuur biedt, maar ze tegelijkertijd de ruimte geeft om verantwoordelijkheid te nemen, dingen uit te proberen en ‘fouten’ te maken. Daarnaast is het van belang dat kinderen zich veilig voelen en het gevoel hebben door jou en klas-/teamgenoten gewaardeerd en gerespecteerd te worden.

Team Netwerk Teaching Games

Dit project wordt gedraaid door onderzoeker Gwen Weeldenburg.

Gwen Weeldenburg is opleidingsdocent en onderwijsontwerper binnen de bachelor ALO en onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Gwen is promovendus bij de Technische Universiteit Eindhoven. Haar interesse en onderzoek heeft betrekking op de spel(er)gecentreerde didactiek van spelsporten (game based approach), het motivationeel leerklimaat en beoordelen binnen het vakgebied lichamelijke opvoeding (LO) op school.