Calibrating Inclusive Sport Encounters (CISE)

CISE is onderzoek naar de rol van professionals die mensen in kwetsbare posities begeleiden naar sportieve ontmoetingen.

Over het project

In juli 2019 werd door ZonMw in het kader van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters gehonoreerd.

In dit project zal een consortium bestaande uit universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners de komende vier jaar onderzoek doen naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns-professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

Via twee living-labs in Utrecht en Eindhoven genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen. Frontline professionals werken vanuit verschillende routines waarover beperkte kennisuitwisseling plaatsvindt. Samen met professionals en bewoners in kwetsbare posities worden praktische tools ontwikkeld.

Dit onderzoek richt zich op de organisatie van sportieve ontmoetingen voor verschillende  groepen sociaal kwetsbare personen met een lage sociaaleconomische positie. Reden hiervoor is dat hun deelname aan sport en bewegen achterblijft bij andere groepen. Mensen in een laag sociaaleconomisch segment, waaronder langdurig  werklozen, dak en thuislozen, en statushouders, voelen zich vaak gemarginaliseerd en eenzaam en hebben veel moeite hun leven op de rit te krijgen en houden, waardoor zij meer kans hebben op uitsluiting in de maatschappij (RIVM, 2018). Doordat veel mensen in een kwetsbare positie niet of niet structureel aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen, ervaren zij ook de voordelen van sportieve ontmoetingen niet. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de impact van professionals (bijv. buurtsportcoaches, sociaal werkers) en hun organisaties op inclusieve sportieve ontmoetingen voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie, zodat practitioners hun vaardigheden en netwerken om inclusieve sportieve ontmoetingen te creëren kunnen versterken. Onder sportieve ontmoetingen verstaan we ontmoetingen waarin mensen in een sociaal kwetsbare positie via sport in aanraking komen met mensen in een gelijke situatie, evenals met ‘andere’ mensen en professionals. Hoe organisatie netwerken (mesoniveau) en frontline werkers (micro  niveau), zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, sportieve ontmoetingen meer inclusief kunnen maken voor mensen in een kwetsbare positie is beperkt in beeld. Frontline werkers en hun organisaties spelen een cruciale rol in het begeleiden naar en het faciliteren en organiseren  van sportieve ontmoetingen. Tegelijkertijd hanteren frontline werkers verschillende professionele routines en vindt daar beperkt kennisuitwisseling over plaats. Meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen geeft professionals toepasbare tools zodat zij de doelgroep beter weten te  bereiken  en  toe  te  leiden  tot  het  huidige  sport- en  beweegaanbod. Uiteindelijk draagt dit bij aan het beter benutten van de waarde(n) van sport en een meer inclusieve samenleving voor iedereen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. MaikelWaardenburg (Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht) in samenwerking met collega’s van het departement Sociale Geografie en Planologie (UU), het departement Industrial Design (TU/e), het Lectoraat Move to Be (Fontys  Sport en Bewegen) en het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (Hogeschool Utrecht). We werken nauw samen met lokale en landelijke maatschappelijke partners: Vereniging Sport en Gemeenten  (VSG), stichting Life  Goals, de  gemeenten Utrecht en Eindhoven, SportUtrecht, FC Utrecht, PSV Foundation en het sportinnovator-centrum InnoSportlab Sport & Beweeg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee living labs. Living labs zijn een onderzoeks-en ontwerpmethodologie voor het ontwikkelen en testen van diensten of processen in co-creatie met gebruikers in een real-life omgeving die door onderzoeksinstituten in samenwerking met  publieke en private partners wordt toegepast. De belangrijkste reden dat we kiezen voor living labs is het kunnen kalibreren van disciplinaire kennis, grondig academisch onderzoek met praktische interventies. De living labs zijn gesitueerd in een wijk in Utrecht en een wijk  in Eindhoven, die beide te maken hebben met multiproblematiek en waar sprake is van een  relatief lage sportdeelname. We leveren met het project prototypes (product/proces) op die het organisatienetwerk en de frontline werkers ondersteunen in hun taken en hiermee sportieve ontmoetingen voor kwetsbare groepen uiteindelijk meer inclusief maken, waaronder een self-assessmenttool voor organisatienetwerken en een vaardigheidstraining voor frontline werkers.

Universiteit van utrecht

Team voorkom en herstel

Dit project wordt gedraaid door Steven Vos en Anneke von Heijden in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en Fontys Hogescholen.

Steven Vos

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Hij is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia als op studiedagen, workshops en theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak te kort schieten) krijgt heel wat bijval.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.

Anneke von Heijden

Anneke von Heijden is docent binnen de bachelor Sportkunde. Zij heeft een master Vrijetijdwetenschappen (Universiteit van Tilburg) en is daarvoor afgestudeerd als leraar Lichamelijke Opvoeding (Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg). Na haar master is ze o.a. werkzaam geweest als onderzoeker bij het Mulier Instituut.

Binnen het lectoraat Move to Be doet zij voornamelijk onderzoek naar het stimuleren van sport en bewegen en naar de inzet en effectiviteit van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.