Coach in control

Trainers en coaches van sporttalenten hebben een complexe taak. Sporttalenten moeten hard trainen om de volgende stap te maken in hun sportcarrière of om de aansluiting bij de top te halen. Het belang van het werk van de trainers en coaches van talenten wordt nog eens benadrukt door de ambitie die Nederland heeft om structureel bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Hiervoor zijn optimale voorzieningen nodig waaronder uitstekend geschoolde en ondersteunde trainers en coaches (NOC*NSF, 2017).

Om goede sturing te kunnen geven aan dit proces, monitoren veel trainers de individuele belasting en belastbaarheid van hun sporters. Echter ontbreekt het hen aan de kennis, knowhow en tijd om de verzamelde data te verwerken, te interpreteren en om te zetten naar onderbouwde trainingsaanpassingen. Deze handelingsverlegenheid van trainers en coaches is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag die centraal staat in het huidige onderzoek genaamd Coach in Control.

“Hoe kunnen trainers/coaches beter toegerust worden om een optimale balans tussen individuele belasting en belastbaarheid van sporttalenten te realiseren met gebruikmaking van feedback van trainingsdata en training sturing?”

Doelstelling coach in control onderzoek

Het doel van dit deelonderzoek was om meer diepgaand inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van topsportcoaches op het gebied van monitoren van trainings-, testen en wedstrijddata. Daarnaast was het doel om inzicht te krijgen in hoeverre coaches gebruik maken van dashboards om deze gegevens in te zien en te gebruiken in trainingen. 

Methode

Coaches uit diverse cyclische (duur)sporten zijn geïnterviewd met de insteek om te achterhalen wat zij momenteel doen aan monitoring en dashboard gebruik. 

  • Welke parameters zijn belangrijk en wanneer en met welk doel worden deze gemonitord? 
  • Welke knelpunten worden ervaren bij monitoring en dashboard gebruik? En welke wensen voor ontwikkeling liggen er? 
  • Hoe wordt kennis op dit moment gedeeld? 
  • Welke behoefte is er om scholing te krijgen op het gebied van monitoring en dashboard gebruik?

*Uiteindelijk zijn 7 coaches bevraagd (schaatsen, shorttrack, atletiek, roeien).

Resultaten 

De resultaten vallen uiteen in verschillende thema’s. 

  • Monitoring: onder het thema monitoring worden veelal parameters genoemd als hartslag, rondetijden en waar mogelijk vermogen. Dit verschilt wel tussen specifieke sporten. Daarnaast werd door diverse coaches het monitoren van vermoeidheid en welzijn benoemd. 
  • Dashboard: wat betreft dashboard gebruik wordt veel gewerkt met TrainingPeaks en in mindere mate met Smartabase en SportDataValley. Waar trainers en coaches vooral naar op zoek zijn, is gemakkelijk te interpreteren data. Gegevens moeten op zo’n manier gecombineerd worden dat in één oogopslag te zien is hoe een sporter er voor staat en wat eventueel nodig is in trainingssturing (“weinig data die veel zegt”).
  • Kennis: er is een wens om afwijkingen snel inzichtelijk te hebben. Scholing lijkt voor de meeste coaches een moeilijker te beantwoorden vraagstuk. Velen geven aan dat onderling tussen coaches wel kennis wordt gedeeld, maar dat bijscholing en nascholing niet vaak wordt gevolgd. De behoefte is er wel om meer kennis op te doen over monitoring en dashboard gebruik, zowel via experts uit de eigen sport als experts uit andere sporten. 

Conclusie & implicaties 

Uit de resultaten blijkt dat bij monitoring en dashboarding gebruiksgemak bovenaan staat. Daarnaast blijkt dat coaches de meeste informatie halen uit slechts enkele parameters. Het lijkt er dus op dat een dashboard simpel ingericht kan worden en dat alle nodige informatie in één oogopslag te zien kan zijn.

Onderzoek coach in control vervolg 2022:

Wat we in het project ondertussen dus hebben opgeleverd is het Dashboard wat te vinden gaat zijn op sportdatavalley.nl. Daarnaast een scholingsmodule over monitoring die binnen het project middels een pilot voor de eerste keer plaats gevonden heeft. 

Coach in control partners

Referenties

NOC*NSF (2017b). Sportagenda 2017+

https://www.nocnsf.nl/stream/5.a.-sportagenda-2017-versie-2.1-av.pdf

Penvoerder onderzoek

Hanzehogeschool.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit SIA-RAAK.

Team coach in control

Dit onderzoek is een samenwerking van Jos Goudsmit en partners uit het werkveld: Hanzehogeschool Groningen, Sport Data Center, Sport Science & Innovation Groningen, NOC*NSF, Innovatielab Thialf, Topsport Noord en KNSB.

Jos Goudsmit

Jos Goudsmit is docent en onderzoeker in het lectoraat Move to Be bij Fontys Sport en Bewegen. Met zijn expertise binnen motorisch leren en hardlopen doet hij onderzoek naar het verbeteren van de hardlooptechniek middels wearables. Hiermee wil hij recreatieve hardlopers ondersteunen om met meer plezier hardlopen om de drop-out te verminderen. Binnen de opleiding Sportkunde is Jos betrokken bij de ontwikkeling van het afstudeerniveau van studenten waarbij onderzoeken op de werkplek centraal staat. Daarnaast is hij betrokken bij onderwijs(ontwikkeling) van diverse blokken waarin het verbeteren van prestaties centraal staat.