SPRONG MOOI - PASS

Meer over ‘SPRONG – Professionalisering om een sprong te maken van lokale actie naar systeemverandering voor sport en bewegen ‘

In december 2023 ontving Fontys Sport en Bewegen van Regieorgaan SIA het bericht dat onze aanvraag voor de SPRONG-groep PASS gehonoreerd werd. PASS staat voor ‘Professionalisering om een sprong te maken van lokale Actie naar Systeemverandering voor Sport en bewegen’. In deze SPRONG-groep werken 8 hogescholen (Fontys Hogeschool (penvoerder), De Haagse Hogeschool, Windesheim, Hogeschool van Amsterdam, HAN University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Inholland) die ook allemaal deel uitmaken van het lectorenplatform Sport en Bewegen samen met 46 regionale en landelijke consortiumpartners (publieke instellingen, mkb, kennisinstellingen en brancheorganisaties).

De regeling SPRONG MOOI is onderdeel van het programma SPRONG van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het programma MOOI in Beweging van ZonMw: Sport & bewegen. De SPRONG-groep PASS gaat vanaf 1 maart 2024 aan de slag met 6 wicked problems en 3 dwarsdoorsnijdende thema’s. Gezien de complexiteit van de wicked problems achten we het noodzakelijk de praktijkgerichte onderzoeksinfrastructuur rondom sport en bewegen te versterken door lokaal, kleinschalig en bottom-up in living labs kennis te ontwikkelen en te implementeren én deze op te schalen naar landelijke beleidsmatige systeemveranderingen. Vanuit vier samenhangende werkpakketten werken we gedurende acht jaar aan de volgende infrastructurele aspecten: verstevigen van lerende netwerken, implementeren van kennis (methodologie/tools) om overstijgend (discipline/sector/niveau) samen te werken, ontwikkeling van leiderschap, ‘human capital’ en een cultuur rondom systeemtransities, en versterken van een living lab-structuur.

Betrokkenen vanuit Lectoraat Move to Be

Steven Vos

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Hij is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia als op studiedagen, workshops en theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak te kort schieten) krijgt heel wat bijval.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.