TARGETing de motivatie van leerlingen in het VO voor LO

Vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool en de TU/e werken we momenteel in samenwerking met BMD aan de ontwikkeling van een online en interactief instrument dat leraren kan ondersteunen bij het optimaliseren van een motiverend leerklimaat in de lessen LO. Hierbij baseren we ons o.a. op inzichten afkomstig van eerder verricht onderzoek, waaronder deze recent gepubliceerde studie. Hierin hebben we gekeken naar de invloed van bepaalde didactische strategieën op de motivatie van leerlingen.

Over het onderzoek

Het doel van de huidige studie was om de impact van de op TARGET (taak, autoriteit, groepering, evaluatie, tijd) gebaseerde didactische strategieën op de motivatie van leerlingen binnen de context van LO in het voortgezet onderwijs te onderzoeken. Er is onderzocht in welke mate de door leerlingen ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën door de leraar de variabiliteit in de motivatie van leerlingen voor LO kunnen verklaren. In totaal hebben 3.150 leerlingen (48,2% meisje; 51,8% jongen) met een gemiddelde leeftijd van 13,91 jaar (SD = 1,40) de Behavioural Regulations in Physical Education Questionnaire (BRPEQ) – om de autonome motivatie, gecontroleerde motivatie en amotivatie van leerlingen te meten – en de Mastery Teaching Perception Questionnaire (MTP-Q), om de door leerlingen ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën te meten, ingevuld.

Uit hiërarchische regressieanalyses bleek, na correctie voor geslacht, leeftijd en opleidingstype, de voorspellende effecten van de door leerlingen ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën op de motivatie van leerlingen verschillend was per motivatietype (d.w.z. autonome motivatie, gecontroleerde motivatie en amotivatie). Over het algemeen vertoonden leerlingen die hogere niveaus van ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën in de les ervaarden, ook hogere niveaus van autonome motivatie en lagere niveaus van amotivatie lieten zien. Met name de didactische strategieën binnen de taak-dimensie bleken de sterkste voorspellers voor de autonome motivatie en amotivatie van leerlingen te zijn.

De kracht van onze partners

Het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool werkt op het gebied van TARGETing samen met TU/e. 

TU/e

Team toetsen en beoordelen LO

Dit project wordt gedraaid door Lars Borghouts, Menno Slingerland en Gwen Weeldenburg.

Gwen Weeldenburg is is opleidingsdocent en onderwijsontwerper binnen de bachelor ALO en onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Gwen is promovendus bij de Technische Universiteit Eindhoven. Haar interesse en onderzoek heeft betrekking op de spel(er)gecentreerde didactiek van spelsporten (game based approach), het motivationeel leerklimaat en beoordelen binnen het vakgebied lichamelijke opvoeding (LO) op school.