TARGETing de motivatie van leerlingen in het VO voor LO

Vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys Sport en Bewegen en de TU/e werken we momenteel in samenwerking met BMD aan de ontwikkeling van een online en interactief instrument dat leraren kan ondersteunen bij het optimaliseren van een motiverend leerklimaat in de lessen LO. Hierbij baseren we ons o.a. op inzichten afkomstig van eerder verricht onderzoek, waaronder deze recent gepubliceerde studie. Hierin hebben we gekeken naar de invloed van bepaalde didactische strategieën op de motivatie van leerlingen.

Over het onderzoek

Het doel van de huidige studie was om de impact van de op TARGET (taak, autoriteit, groepering, evaluatie, tijd) gebaseerde didactische strategieën op de motivatie van leerlingen binnen de context van LO in het voortgezet onderwijs te onderzoeken. Er is onderzocht in welke mate de door leerlingen ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën door de leraar de variabiliteit in de motivatie van leerlingen voor LO kunnen verklaren. In totaal hebben 3.150 leerlingen (48,2% meisje; 51,8% jongen) met een gemiddelde leeftijd van 13,91 jaar (SD = 1,40) de Behavioural Regulations in Physical Education Questionnaire (BRPEQ) – om de autonome motivatie, gecontroleerde motivatie en amotivatie van leerlingen te meten – en de Mastery Teaching Perception Questionnaire (MTP-Q), om de door leerlingen ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën te meten, ingevuld.

Uit hiërarchische regressieanalyses bleek, na correctie voor geslacht, leeftijd en opleidingstype, de voorspellende effecten van de door leerlingen ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën op de motivatie van leerlingen verschillend was per motivatietype (d.w.z. autonome motivatie, gecontroleerde motivatie en amotivatie). Over het algemeen vertoonden leerlingen die hogere niveaus van ervaren toepassing van didactische TARGET-strategieën in de les ervaarden, ook hogere niveaus van autonome motivatie en lagere niveaus van amotivatie lieten zien. Met name de didactische strategieën binnen de taak-dimensie bleken de sterkste voorspellers voor de autonome motivatie en amotivatie van leerlingen te zijn.

De kracht van onze partners

Het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sport en Bewegen werkt op het gebied van TARGETing samen met TU/e. 

TU/e

Team toetsen en beoordelen LO

Dit project wordt gedraaid door Lars Borghouts, Menno Slingerland en Gwen Weeldenburg.

Steven Vos

Steven Vos is lector Move to Be bij Fontys Sport en Bewegen en hoogleraar ‘Design and Analysis of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports’ aan de TU/e.

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van een actieve leefstijl op op maat van personen en hun omgeving. Het onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.

Dave van Kann is lector ‘leren bewegen’ binnen het lectoraat Move to Be, opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs en docent in de bachelor ALO bij Fontys Sport en Bewegen. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Dave richt zich op (interventie-)onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, de rol die de (school)omgeving hierin speelt en hoe deze omgeving en breder context optimaal kan worden ingericht om bewegen te stimuleren. Hij is projectleider van verschillende onderzoeken naar beweegstimulering, zowel binnen als buiten de muren van de school, zoals KEIGAAF, SALTO studie en Bewegend Curriculum.

Gwen Weeldenburg is opleidingsdocent en onderwijsontwerper binnen de bachelor ALO en onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be van Fontys Sport en Bewegen. Gwen is promovendus bij de Technische Universiteit Eindhoven. Haar interesse en onderzoek heeft betrekking op de spel(er)gecentreerde didactiek van spelsporten (game based approach), het motivationeel leerklimaat en beoordelen binnen het vakgebied lichamelijke opvoeding (LO) op school.

Teun Remmers is docent-onderzoeker bij Fontys Sport en Bewegen en geeft les binnen de bacheloropleiding LO en de Master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij promoveerde als Epidemioloog en Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht (2017) met een proefschrift over beweegpatronen van kinderen, met daarin speciale aandacht voor het objectief meten van beweeg- en verplaatsingspatronen met behulp van accelerometrie en GPS. Daarvoor studeerde hij in 2011 af als docent LO bij Fontys. In het onderzoeksteam van het lectoraat doet Teun onderzoek naar de rol van het bewegingsonderwijs en de schoolomgeving in het stimuleren van fysieke activiteit.

Menno Slingerland is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en is docent binnen de bachelor ALO Eindhoven en de master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij ontwikkelt onderwijs(materiaal) en verzorgt diverse modules binnen deze opleidingen.

In zijn onderzoek binnen het lectoraat Move to Be richt Menno zich op beoordelen binnen de lichamelijke opvoeding, professionalisering door leraren LO en op het vormgeven van optimale leeromgevingen om aan te sluiten bij de behoeften van alle leerlingen binnen lessen LO.

Tim van de Laak volgde eerst het ROC Sport en Bewegen, daarna de ALO in Tilburg en behaalde in 2020 zijn mastertitel. Hij heeft geruime ervaring als docent LO binnen zowel het primair- als voortgezet onderwijs en is betrokken geweest bij curriculum.nu. Binnen de Fontys Sport en Bewegen is Tim opleidingsdocent en ontwikkelaar binnen de bachelor ALO en onderzoeker in het lectoraat Move to Be waar hij zich bezighoudt met onderzoek naar diversiteit en inclusie in de gymles. Een interesse die Tim naar het hart gaat, want hij wil het liefste dat ieder kind in Nederland positieve ervaringen mag opdoen binnen de lessen bewegingsonderwijs/LO.